• Gömbpanoráma
 • Virtuális séta
 • Árak
 • Referenciák
 • Kapcsolat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a 3Dpanorama.hu weboldal üzemeltetése során alkalmazott adatkezelési elvek ismertetése. Az adatkezelési szabályok a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megadott személyes adatok kezelésére vonatkoznak.

1. Az adatkezelő adatai

 • Név: OPEN Creative Kft.
 • Székhely: 2120 Dunakeszi, Attila u. 20.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-121019
 • Adószám: 14361456-2-13
 • Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-142474/2018
 • Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

2. Az adatkezelő elérhetőségei

 • Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Attila u. 20.
 • Telefonszám: +36 30 913 8686 (H-P: 9:00-17:00)
 • E-mail cím: info@3dpanorama.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: Aranyosi Gergely

3. Az adatkezelés alapelvei

 • az adatkezelő kizárólag a többi pontban meghatározott célok teljesülése érdekében kezeli az adatokat, összhangban a hatályos jogszabályokkal
 • az adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amelyek szükségesek és alkalmasak, a cél teljesítéséhez szükséges ideig

4. Érintettek és kezelt adatok köre

Az érintettek azok a természetes személyek, akik a weboldal felhasználóiként kapcsolatfelvétel céljából megadják személyes adataikat. A gyermekek és a 18. életévüket be nem töltött fiatalok szüleik vagy más nevelésre jogosult beleegyezése nélkül nem adhatnak át személyes adatokat az adatkezelő részére.

A kezelt adatok köre kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Az adatok kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásával történik. Az érintett által megadott adatok valótlanságáért vagy pontatlanságáért az adatkezelő nem vállal felelősséget.

5. Az adatkezelés célja

Az érintett személyes adatainak kezelésének célja:

 • kapcsolattartás az ajánlatkérővel vagy érdeklődővel

6. Az adatkezelés jogalapja, időtartama, adatok törlése

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

A vendég (nem regisztrált) vásárlók 3. pontban felsorolt adatait kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltők adatait kérdésük megválaszolásáig, illetve az ajánlat elküldéséig kezeli az adatkezelő.

Az érintett bármikor kezdeményezheti írásban adatai törlését az adatbázisból, melynek az igény beérkezésétől számított 48 órán belül adatkezelő eleget tesz. Az adatok törlését kezdeményezni kapcsolatfelvételi adatok esetén a 2. pontban ismertetett e-mail címen vagy levelezési címen, írásban lehetséges. Hírlevélről leiratkozni ugyanezen elérhetőségek egyikén írásban, valamint a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintva lehetséges.

Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a következő esetekben: ha azok kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha nem felelnek meg a valóságnak, ha hatóság rendeli el. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a törvényben meghatározott esetekben.

7. Adattovábbítás

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél számára.

8. A tárhely szolgáltató adatai

 • Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
 • Cím: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
 • Adószám: 14571332-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-909968

9. Az érintettek jogai

Az érintett az adatkezelőtől kérheti

 • tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, annak jogalapjáról és időtartamáról,
 • kezelt adatainak módosítását,
 • kezelt adatainak törlését,
 • adatvédelmi incidens esetén tájékoztatást az incidensről az adatkezelő által vezetett nyilvántartás alapján.

10. Panasz, jogorvoslat

Az érintett panaszt tehet az illetékes hatóságnál:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatokat biztonságosan, a hatályos jogszabályokkal összhangban kezelje. Amennyiben érintett úgy érzi, hogy adatkezelő megsértette a személyes adatai védelméhez kapcsolódó jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet tisztázni tudjuk és az esetleges jogsértő magatartást megszüntethessük. Jogainak megsértése esetén érintett adatkezelővel szemben az adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakhelye/tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Dunakeszi, 2019. szeptember 27.